طراحی باشگاه مشتریان

طراحی وب سایت باشگاه مشتریان

1395/01/22

راه اندازی و طراحی سایت باشگاه مشتریان یکی از روش های نوین بازاریابی اینترنتی محسوب می شود که کانالی برای برقراری ارتباط با مشتریان است. از طریق این نوع طراحی سایت می توان مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل و وفادار تبدیل کرد. برای طراحی باشگاه مشتریان چندین فاکتور اهمیت حیاتی دارد که عبارتند از: رنگ بندی و چیدمان مورد نظر ک

ارفرما؛ منوی آبشاری؛ خبرنامه؛ الکترونیکی و بهینه سازی سایت باشگاه مشتریان.

بیشتر بدانیم