هشتگ

بازاریابی اینستاگرام با استراتژی هشتگ

1393/12/26

هشتگ دو کاربرد اصلی دارد : به مخاطبی که در حال دیدن تصویر شما است می گوید که شما دقیقا از گذاشتن این تصویر چه انگیزه ‌ای در سر داشته اید . در کاربرد بعدی استفاده ی درست و به جا از هشتگ ،‌ به جستجو کردن و یافتن آن تصویر کمک می کند .

بیشتر بدانیم